Надлежности

Државна регулаторна агенција за радијациону и нуклеарну безбједност самостално, у складу са законом и другим прописима, врши регулаторну контролу безбједности извора зрачења, безбједности радиоактивног отпада и безбједности транспорта.

Агенција је самостална управна организација која извршава своја овлашћења под непосредним надзором Савјета министара Босне и Херцеговине. Агенција је независна од других владиних и невладиних агенција и правних лица укључених у промовисање радијационих технологија.

Надлежности Агенције прописане су чланом 8. Закона о радијационој и нуклеарној сигурности у Босни и Херцеговини. Агенција има овлашћења да:

- дефинише политику у области радијационе и нуклеарне безбједности, принципе безбједности и одговарајуће критеријуме као базу за своје регулаторне акције;

- припрема и доноси прописе и упутства на којима се заснивају њене регулаторне акције;

- дефинише експозиције зрачењу које се искључују из оквира прописа на основу тога што не подлијежу регулаторној контроли;

- установљава и имплементира поступке за нотификацију, ауторизацију, инспекцију и присилно спровођење регулаторних захтјева;

- захтијева да сваки оператер спроводи процјену безбједности;

- улази у свако доба у простор или објекат ради обављања државне инспекције безбједности извора зрачења;

- издаје, допуњава, суспендује или одузима и поставља услове ауторизације за увоз, извоз, производњу, набавку, пријем, посједовање, складиштење, коришћење, провоз, транспорт, одржавање, рециклажу и коначно одлагање, као и сваку другу активност у вези са изворима јонизујућег зрачења;

- издаје, допуњава, суспендује или одузима одобрење техничким сервисима за заштиту од зрачења;

- утврђује искључења и изузећа у вези са посједовањем и коришћењем извора зрачења и о томе издаје одговарајући документ;

- предузима одговарајуће мјере у случају радиолошког ванредног догађаја и нуклеарног удеса;

- успоставља и одржава Државни регистар извора јонизујућег зрачења и лица изложених јонизујућем зрачењу, као и издатих дозвола;

- сарађује са другим тијелима управе и другим институцијама у односу на садржај рада Агенције;

- установљава одговарајуће методе ширења јавних информација о питањима јонизујућег зрачења;

- утврђује предлог износа такси за издавање ауторизације, односно одобрења, те се стара о наплати таксе;

- сарађује са другим државама, Међународном агенцијом за атомску енергију (ИАЕА) и другим релевантним међународним организацијама;

- државни је партнер Међународној агенцији за атомску енергију;

- заступа Босну и Херцеговину на међународном нивоу о питањима из области радијационе и нуклеарне безбједности;

- предузима потребне мјере за безбједност радиоактивних и нуклеарних материјала, у сарадњи са релевантним државним агенцијама, и да тражи од других надлежних органа да врше праћење унутар државе и на потребним контролним мјестима, с циљем откривања извора који нису под регулаторном контролом;

- да буде спремна да помаже у хитним ситуацијама и реагује у складу са државним акционим планом у хитним ситуацијама;

- утврђује званичне аранжмане са другим релевантним агенцијама укљученим у регулаторни процес;

- даје мишљења и препоруке за приступање међународним конвенцијама, као и препоруке за усвајање других међународних докумената у области радијационе и нуклеарне безбједности;

- спроводи обавезе које је Босна и Херцеговина преузела према међународним конвенцијама и билатералним споразумима, а односе се на радијациону и нуклеарну безбједност и примјену мјера заштите у сврху неширења нуклеарног оружја.