Licencirani tehnički servisi
International medical centers
Kontakt: 051223340 Datum licence: 08.07.2015.
Rok važenja: 08.07.2018.
Broj licence:

4-033-112-1/15

Тehnički servis za:
1. Instaliranje, servisiranje, održavanje i demonotažu opreme - koja proizvodi ili koristi ionizirajuće zračenje
NEW SANATRON INŽENJERING d.o.o. Novi Grad
Kontakt: 052751144 Datum licence: 26.05.2015.
Rok važenja: 26.05.2018.
Broj licence: 4-622-058/15
Тehnički servis za:
1. Instaliranje, servisiranje, održavanje opreme - ionizirajućih detektora dima
2. Instaliranje, servisiranje i održavanje opreme - rendgen uređaja za kontrolu prtljaga i lica
Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske Banja Luka
Kontakt: 051219042 Datum registracije: 15.11.2016.
Rok važenja: 15.11.2017.
Registracija broj: 4-057-284/16
Тehnički servis za:
1. Zdravstveni nadzor osoba profesionalno izloženih ionizirajućem zračenju
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo
Kontakt: 033714825 Datumregistracije: 12.10.2016.
Rok važenja: 12.10.2017.
Broj Registracije: 4-055-350/15
Тehnički servis za:
1. Zdravstveni nadzor osoba profesionalno izloženih ionizirajućem zračenju
Zavod za javno zdravstvo FBiH – Centar za zaštitu od zračenja
Kontakt: 033268280 Datum registracije: 14.09.2016.;
Rok važenja: 14.09.2017.
Broj Registracije: 4-054-327/15
Тehnički servis za:
1. Individualni monitoring osoba profesionalno izloženih ionizirajućem zračenju
Zavod za javno zdravstvo FBiH – Centar za zaštitu od zračenja
Kontakt: 033268280 Datum licence: 13.10.2016.;
Rok važenja: 13.10.2018.
Broj Licence: 4-056-326/15
Тehnički servis za:
1. Medicinska fizika u dijagnostičkoj radiologiji
d.o.o. MEDICAL export-import Mostar
Kontakt: 036557180 Datum licence: 24.06.2016.
Rok važenja: 24.06.2018.
Broj licence: 4-043-346/15
Tehnički servis za:
1. Instaliranje, servisiranje i demontaža uređaja koji proizvode zračenje u medicini i veterini
MIDDLE POINT ELECTRONICS d.o.o. Sarajevo
Kontakt: 033677155 Datum licence: 10.06.2016.
Rok važenja: 10.06.2018.
Broj licence: 4-042-008/16
Тehnički servis za:
1. Instaliranje, servisiranje i demontaža uređaja koji proizvode zračenje u kontroli prtljaga i robe
Kantonlani zavod za medicnu rada i sportsku medicinu
Kontakt: 032449460 Datum registracije:
29.12.2016.
Rok važenja: 29.12.2017.
Broj registracije: : 4-059-294/15
Tehnički servis za:
1. Zdravstveni nadzor osoba profesionalno izloženih ionizirajućem zračenju
Medit d.o.o Sarajevo
Kontakt: 033712910 Datum licence: 12.07.2017.
Rok važenja: 12.07.2019.
Broj licence: 4-071-184/17
Tehnički servis za:
1. Instaliranje, servisiranje i održavanje opreme koja proizvodi jonizirajuće zračenje u medicini
SHIMADZU d.o.o. Sarajevo
Kontakt: 033550515 Datum licence: 08.06.2017.
Rok važenja: 08.06.2019.
Број лиценце: 4-070-061/17
Tehnički servis za:
1. Instaliranje, servisiranje i održavanje opreme koja proizvodi ionizirajuće zračenje u medicini
ELEMENS d.o.o. Banja Luka
Kontakt: 051215300 Datum licence: 27.03.2015.
Rok važenja: 27.03.2018.
Broj licence: 4-031-351/14
Tehnički servis za:
1. Instaliranje, servisiranje, održavanje i demnotažu opreme koja proizvodi ili koristi ionizirajuće zračenje;
AGENCIJA KAMIR d.o.o. ŠIROKI BRIJEG
Kontakt: 039700700 Datum licence: 27.05.2015.
Rok važenja: 27.05.2018.
Broj licence: 4- 741-001/15
Tehnički servis za:
1. Instaliranje, servisiranje, održavanje i demnotažu opreme – rendgen uređaja za kontorlu prtljaga i lica
Siemens Medicina doo
Kontakt: 033727648 Datum licence: 02.06.2015.
Rok važenja: 02.06.2018.
Broj licence: 4-798-141/15
Tehnički servis za:
1. Instaliranje, servisiranje i održavanje opreme – koja proizvodi ili koristi ionizirajuće zračenje.
HTS o.d. Sarajevo
Kontakt: 061130164 Datum licence: 17.11.2014.
Rok važenja: 17.11.2017.
Broj licence: 4-026-243/14
Tehnički servis za:
1. Instaliranje, servisiranje, održavanje i demontaža opreme
KING ICT d.o.o. Sarajevo
Kontakt: 033755937 Datum licence: 17.11.2014.
Rok važenja: 17.11.2017.
Broj licence: 4-027-259/14
Tehnički servis za:
1. Instaliranje, servisiranje i održavanje opreme koja proizvodi jonizirajuće zračenje - isključivo rendgen uređaja za kontrolu prtljaga i robe
MEDPOINT d.o.o. Sarajevo
Кontakt: 033429130 Datum licence 18.12.2015.
Rok važenja: 18.12.2018.
Broj licence 4-662-200/15
Тehnički servis za:
1. Instaliranje, servisiranje i održavanje opreme - koja proizvodi ili koristi ionizirajuće zračenje
Veterinarski fakultet Sarajevo
Kontakt: 033658301 Datum registracije: 08.09.2017.
Rok važenja: 08.09.2018.
Registracija broj: 4-076-158/17
Тehnički servis za:
1. Radijacijski monitoring okoliša - ispitivanje radioaktivnosti u okolišu
Veterinarski fakultet Sarajevo
Kontakt: 033658301 Datum registracije: 08.09.2017.
Rok važenja: 08.09.2018.
Registracija broj: 4-077-159/17
Тehnički servis za:
1. Radijaciјski monitoring okoliša - Mjerenje koncentracije radona i radonovih potomaka u zraku
Ekoteh d.o.o Mostar
Kontakt: 063990914 Datum registracije: 10.03.2017.
Rok važenja: 10.03.2018.
Registracija broj: 4-067-354/16
Тehnički servis za:
1. Individualni monitoring osoba profesionalno izloženih ionizirajućem zračenju
Ekoteh d.o.o Mostar
Kontakt: 063990914 Datum registracije: 24.07.2017.
Rok važenja: 24.07.2018.
Registracija broj: 4-072-226/17
Тehnički servis za:
1. Obuke iz zaštite od jonizirajućeg zračenja
Zavod za javno zdravstvo FBiH – Centar za zaštitu od zračenja
Kontakt: 033268280 Datum licence: 19.01.2017.
Rok važenja: 19.01.2019.
Broj licence: 4-060-331/15
Tehnički servis za:
1. Zaštita i kontrola kvaliteta u intraoralnoj stomatološkoj radiologiji
Zavod za javno zdravstvo FBiH – Centar za zaštitu od zračenja
Kontakt: 033268280 Datum registracije: 08.09.2017.
Rok važenja: 08.09.2018.
Registracija broj: 4-079-311/17
Tehnički servis za:
1. Radijacijski monitoring okoliša – Ispitivanje radioaktivnosti u okolišu
Zavod za javno zdravstvo FBiH – Centar za zaštitu od zračenja
Kontakt: 033268280 Datum registracije: 12.07.2016.
Rok važenja: 12.07.2017.
Registracija broj: 4-046-329/15
Tehnički servis za:
1. Radijacijski monitoring okoliša – Mjerenje koncentracije radona i radonovih potomaka u vazduhu
Zavod za javno zdravstvo FBiH – Centar za zaštitu od zračenja
Kontakt: 033268280 Datum registracije: 08.09.2018.
Rok važenja: 08.09.2018.
Registracija broj: 4-078-285/17
Tehnički servis za:
1. Zdravstveni nadzor lica profesionalno izloženih jonizirajućem zračenju
SANITARIA DENTAL d.o.o. Mostar
Kontakt: 036348829 Datum licence: 30.5.2016.
Rok važenja: 30.05.2018.
Broj licence: 4-041-262/15
Tehnički servis za:
1. Instaliranje, servisiranje i demontaža uređaja koji proizvode zračenje u stomatologiji.
ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o. Mostar
Kontakt: 036327923 Datum licence: 12.08.2016.
Rok važenja: 12.08.2018.
Broj licence: 4-053-360/15
Тehnički servis za:
1. Zaštita i kontrola kvaliteta u intraoralnoj stomatološkoj radiologiji
Institut za javno zdravstvo RS – Centar za zaštitu od zračenja
Kontakt: 051232420 Datum licence: 08.09.2017.
Rok važenja: 11.08.2018.
Licenca broj: 4-051-222/15
Tehnički servis za:
1. Kontrola radijacijske sigurnosti
Institut za javno zdravstvo RS – Centar za zaštitu od zračenja
Kontakt: 051232420 Datum licence: 08.09.2017.
Rok važenja: 11.08.2018.
Licenca broj: 4-052-383/15
Tehnički servis za:
1. Medicinska fizika u dijagnostičkoj radiologiji
Institut za javno zdravstvo RS – Centar za zaštitu od zračenja
Kontakt: 051232420 Datum licence: 08.09.2017.
Rok važenja: 08.09.2018.
Registracija broj: 4-074-268/17
Tehnički servis za:
1. Radijacijski monitoring okoliša – Ispitivanje radioaktivnosti u okolišu
Institut za javno zdravstvo RS – Centar za zaštitu od zračenja
Kontakt: 051232420 Datum licence: 08.09.2017.
Rok važenja: 08.09.2018.
Registracija broj: 4-073-267/17
Tehnički servis za:
1. Individualni monitoring osoba profesionalno izloženih ionizirajućem zračenju
Institut za javno zdravstvo RS – Centar za zaštitu od zračenja
Kontakt: 051232420 Datum licence: 08.09.2017.
Rok važenja: 08.09.2018.
Registracija broj: 4-075-269/17
Tehnički servis za:
1. Obuka iz zaštite od ionizirajućeg zračenja
Institut za javno zdravstvo RS – Centar za zaštitu od zračenja
Kontakt: 051232420 Datum licence: 19.01.2017.
Rok važenja: 19.01.2019.
Broj licence: 4-060-388/15
Tehnički servis za:
1. Zaštita i kontrola kvaliteta u intraoralnoj stomatološkoj radiologiji
ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o. Mostar
Kontakt: 036327923 Datum licence: 10.02.2017.
Rok važenja: 10.02.2019.
Broj licence: 4-066-314/15
Tehnički servis za:
1. Kontrola radijacijske sigurnosti
ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o. Mostar
Kontakt: 036327923 Datum licence: 10.02.2017.
Rok važenja: 10.02.2019.
Broj licence: 4-063-359/15
Tehnički servis za:
1. Medicinska fizika u dijagnostičkoj radiologiji
„MEDICOM“ d.o.o. Bijeljina
Kontakt: 055416500 Datum licence: 10.02.2017.
Rok važenja: 10.02.2019.
Broj licence: 4-064-001/17
Tehnički servis za:
1. Instaliranje, servisiranje i demontaža uređaja koji proizvode zračenje u stomatologiji
„MEDICOM“ d.o.o. Bijeljina
Kontakt: 055416500 Datum licence: 10.02.2017.
Rok važenja: 10.02.2019.
Broj licence: 4-064-001/17
Tehnički servis za:
1. Instaliranje, servisiranje i demontaža uređaja koji proizvode zračenje u medicini
Klinički centar Univerziteta Sarajevo – Služba za medicinsku fiziku i radijacionu sigurnost
Kontakt: 033297561 Datum registracije: 16.11.2016.
Rok važenja: 16.11.2017.
Broj registracije: 4-058-319/16
Tehnički servis za:
1. Obuke iz zaštite od jonizirajućeg zračenja
JZNU Dom zdravlja Tuzla
Kontakt: 035368411 Datum registracije: 19.01.2017.
Rok važenja: 19.01.2018.
Broj registracije: 4-062-337/16
Tehnički servis za:
1. Zdravstveni nadzor lica profesionalno izloženih ionizirajućem zračenju
DOM ZDRAVLJA MOSTAR
Kontakt: 033714825 Datum registracije: 18.04.2017.
Rok važenja: 18.04.2018.
Broj registracije: 4-062-337/16
Tehnički servis za:
1. Zdravstveni nadzor lica profesionalno izloženih jonizirajućem zračenju
Zavod za javno zdravstvo FBiH – Centar za zaštitu od zračenja
Kontakt: 033268280 Datum licence: 08.05.2017.
Rok važenja: 08.05.2019.
Licenca broj: 4-069-323/15
Tehnički servis za:
1. Kontrola radijacijske sigurnosti